Selectivitat (PAAU)

Què són les PAAU?

  •  Les PAAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.
  • Les PAAU són l’única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària.
  • La qualificació de la fase general de les PAAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés té validesa indefinida.
  • La nota d’admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d’aquesta nota d’accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

 Els exàmens de PAAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, uns 30.000 estudiants s’examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d’un màxim de tres matèries de la fase específica i dediquen 1 h 30 min a cada examen.

A cada estudiant se li facilita el seu codi de barres identificador. El tribunal vigila el procés i fa la correcció dels exàmens codificats. Hi ha un tribunal especial que atén tots els casos d’estudiants que requereixin condicions especials per a les proves.

Estructura de la prova

La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases:

una fase general obligatòria
una fase específica de caràcter voluntari

Els exàmens de les PAAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

 Fase general
Consta de cinc exercicis:

  1. Llengua catalana i literatura
  2. Llengua castellana i literatura
  3. Llengua estrangera
  4. Història o Història de la filosofia
  5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant

Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Si vols més informació sobre les proves d’accès a la Universitat , [seo_footer] o adreçat al web de gencat.cat on trobaràs tota la informació sobre documentació, exàmens de cursos anteriors i dates de les proves.