Universitat majors 25 anys i majors 45 anys

Proves d’accès + 25 anys

Convocatòries

Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superades les proves d’accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Un cop superades les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Estructura de la prova

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.
Així doncs, un candidat que s’examini de les dues proves d’accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana

Estructura de la prova
Les proves s’estructuren en dues fases:

Fase general: igual per a tots els candidats.
La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.
La fase general consta de quatre exàmens:

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau.
La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.
S’estructura en cinc opcions:

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la salut
D. Ciències socials i jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat.

Proves d’accès + 45 anys

Convocatòries

Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superades les proves d’accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i fer una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.

No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la universitat.

Estructura de la prova

Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE. Així doncs, aquestes proves tenen dues parts:

1. Prova d’accés, per a aquests candidats consta de tres exàmens:

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana

2. Entrevista personal
Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

  • Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova d’accés per a més grans de 45 anys.
  • Només tindrà validesa l’any en què es realitza.
  • S’ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària a través del portal https://accesnet.gencat.cat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic; per a la resta d’universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.

El candidat que, tenint la prova d’accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l’entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria (dates pendents d’aprovació). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

Si vols més informació sobre proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o majors de 45, [seo_footer] i podràs trobar tota la informació sobre l’estil de proves, dates i documentació en la web del gencat.cat